I. Pliki cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

II. Dane osobowe

1. Miejsca pozyskiwania danych osobowych

Korzystając ze strony internetowej https://grupabloch.pl, użytkownicy mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz przesłać swoje dokumenty. Administrator może wówczas nawiązać kontakt z osobami, których dane dotyczą, a to w celu przekazania informacji o warunkach współpracy z Administratorem albo o produktach i związanych z nimi usługach Administratora (np. w szczególności o możliwości uzyskaniu dopłaty odszkodowania czy też wyceny wskazanej szkody). Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak nawiązaniem przez Administratora kontaktu z osobą, której dane dotyczą i podjęcia dalszej współpracy. Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Grupa BŁOCH SP. Z O.O.  z siedzibą w Strzyżewie przy ul. Kolonia 67, 63-405 Sieroszewice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878058, posiadająca numer NIP: 6222833695, Regon: 387968724, zwana dalej Grupa BŁOCH SP. Z O.O.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w formularzach danych osobowych niezbędnych do dalszej współpracy, tj. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy Cesji, umowy o świadczenie Usług lub innej umowy, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy i współpracy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w większości przypadków zgoda osoby, której dane dotyczą, a także konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail: biuro@grupabloch.pl odpowiedniego oświadczenia, które zadziała od momentu dostarczenia i nie będzie miało wpływu na wcześniejszą współpracę, jednak może skutkować rozwiązaniem umowy i zakończeniem dalszej współpracy.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane za zgodą Użytkownika zaznaczoną w formularzu. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: prowadzenie negocjacji handlowych, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług, przesyłanie ofert, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, monitorowanie ruchu na stronie internetowej Administratora, realizacja marketingowych badań rynku i zestawień statystycznych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Podmiotami, którym Administrator może powierzać dane osobowe są: pracownicy, współpracownicy Grupa BŁOCH SP. Z O.O., biura rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów i zaufani partnerzy Spółki. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane osobowe w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. Grupa BŁOCH SP. Z O.O. nie przekazuje i nie będzie przekazywał danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

6. Prawa użytkownika

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych), ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych ), ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych), ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych), ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych ), ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych ).

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Grupa BŁOCH SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe przez czas określony w odrębnej zgodzie na przetwarzanie danych wyrażonej przez osoby, której dane dotyczą. Jednak dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Grupa BŁOCH SP. Z O.O. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną przez Grupa BŁOCH SP. Z O.O. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.